Wednesday, July 13, 2011

10 Titik Kebangkitan Islam Daripada Angan-Angan Kepada Realiti


Sesungguhnya Allah SWT telah mengurniakan kita sebagai ummat Islam dengan kemuliaan Islam itu sendiri dan telah menjadikan Islam dan Iman itu sebagai sebagai dua nikmat yang paling terpuji sehinggakan Allah SWT telah mendedikasikan di dalam firmanNya di dalam surah Al-Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam jadi agama bagimu”.

Maka, Allah SWT telah mewahyukan satu risalah yang penting kepada Nabi Muhammad SAW yang mana risalah tersebut merangkumi syari’at yang ditetapkan dan Baginda juga adalah penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul dan Al-Quran itu sebagai penghulu dan pemacu kearah kebangkitan Islam yang diturunkan oleh Allah SWT sebagaimana ummat Nabi Muhammad SAW sebagai rantaian kepada perjuangan Baginda SAW.

Sabda Rasulullah SAW: “Akan ada setiap seratus tahun seorang ketua yang akan menjadi pentajdid kepada ummat ini”.

Kita akan melihat pentajdid-pentajdid ini kadang-kadang muncul atas kesedaran individu, kadang-kadang secara berkumpulan atau kadang-kadang secara bermasyarakat untuk melaksanakan konsep pembaharuan kepada ummat ini.

Sebagaimana janji Allah SWT Al-Quran dan As-Sunnah itu tetap terpelihara, sebagaimana itu jugalah ummat Nabi Muhammad SAW akan diberi kemenangan dan kekuasaan di bumi ini. Walaupun mutakhir ini kita melihat musuh-musuh Islam tidak pernah lekang meguasai penjajahan terhadap negara-negara Islam tidak kiralah dalam bentuk serangan bersenjata atau serangan dalam bentuk pemikiran sebagaimana yang telah pada zaman ini.

Allah SWT telah menyatakan di dalam surah An-Nur ayat 55 :

“Dan Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar ( keadaan ) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersukutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Sebagaimana yang kita lihat tentang kebangkitan ini, ia adalah merupakan suatu kebangkitan yang mencakupi semua aspek iaitu kebangkitan dari segi akal dan pemikiran, hati dan jiwa, kehendak dan keazaman, perbuatan dan akhlak, kesedaran dan dakwah serta kesungguhan.

Dan sesungguhnya ia perlulah di aplikasikan melalui medium pendidikan dan ilmuan serta masyarakat, ekonomi dan politik sehinggalah kepada tentera-tentera dan ini apa yang dapat kita lihat di negara Palestin, Afghanistan dan di Kashmir serta beberapa buah negara yang lain.

Maka kebangkitan inilah yang perlu diadaptasikan supaya kegemilangan Islam itu akan dapat dikecapi kembali. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh seorang Ulama Kontemporari masa kini, Al-Imam Dr Yusuf Al-Qardawi berkenaan sepuluh prinsip di dalam kitab beliau iaitu Kebangkitan Islam daripada angan-angan kepada realiti. Antara sepuluh prinsip tersebut ialah :

1) Daripada Konsep Luaran Dan Zahir Kepada Hakikat Dan Intipati

Prinsip pertama yang telah diperkatakan ialah manusia perlu mengubah persepsi mementingkan konsep luaran dan zahir kepada konsep hakikat dan intipati.

Sebahagian orang Islam hanya dikenali diukur melalui rupa dan bentuk bukan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kita perlu mengetahui bahawasanya keimanan seseorang itu akan menyelamatkannya daripada api neraka dan ia dikira layak untuk menduduki syurga Allah SWT serta akan memperolehi perlindungan dan rahmat Allah SWT di dunia.

Sebagaimana contoh, agama Islam itu adalah sebagai pegangan dan hakikatnya adalah mengesakan Allah SWT. Ibadat hakikatnya adalah mencapai ikhlas kepada Allah SWT, dan mu’amalat maka hakikatnya adalah kebenaran. Maka sesiapa yang memandang enteng terhadap perkara tersebut maka sesungguhnya dia telah menghilangkan atau melanggari konsep yang dikehendaki oleh Islam pada aspek akidah, ibadah dan mu’amalah.

Oleh sebab yang demikian keimanan dan ketaqwaan adalah hakikat sebenar kita diciptakan di muka bumi Allah SWT dan ia merupakan kunci yang sebenar dalam memandu hati orang-orang yang beriman dan memberikan cahaya serta sistem yang betul. Ia juga merupakan satu kekuatan peransang untuk mendorong manusia kepada melaksanakan amalan-amalan soleh dan berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan.

Allah SWT telah menyatakan : “Maka sesiapa yang beriman dengan Allah diberi petunjuk hatinya”. ( At-Taghabun : 11 ).

2) Daripada Konsep Perdebatan Dan Pertelingkahan Kepada Konsep Bekerja Dan Berkorban

Konsep seperti ini adalah antara ciri-ciri yang jelas dalam aspek keremajaan dalam kebangkitan Islam, iaitu bermalas-malas dalam berkata-kata atau banyak berkata-berkata atau bertelingkah yang tidak memberi sebarang manfaat berbanding konsep bekerja yang menghasilkan manfaat kepada manusia dan bumi.

Ia juga perlu dijauhi daripada membicarakan peristiwa-peristiwa lampau dan bermegah-megah akan perkara tersebut tanpa ada sebarang tindakan melalui perbuatan mahupun anggota tubuh badan yang mana perkara tersebut akan menjadikan peribadi seseorang muslim hari ini lebih baik dari semalam dan esok itu adalah lebih baik dari hari ini.

Allah SWT telah menyatakan : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.


3) Daripada Konsep Sentimental dan Emosi kepada Konsep Rasional dan Terbuka

Tidak menafikan akan emosi dan perasaan itu adalah sebahagian daripada kejadian dan keadaan manusia itu dan pastinya ia saling berhubung-kait dengan akal dan pemikiran manusia. Akal manusia adalah puncak kepada jasad dan tubuhnya dan ia juga merupakan kunci kepada perbuatan manusia yang waras.

Bahawasanya kemantapan akal pemikiran itu apabila kekuatan iman serta keikhlasan yang jitu menghiasi padanya. Inilah yang telah diungkapkan oleh As-Syahid Imam Hassan Al-Banna seorang pentajdid kepada kebangkitan Islam dalam risalahnya kepada pemuda. Akal yang membezakan manusia dan haiwan dan ia merupakan syarat yang telah dipertanggugjawabkan Allah SWT terhapad manusia.

Oleh yang demikian prinsip ini menerangkan kepada kita bahawa manusia tidak dituntut beremosi dan mengikut hawa nafsu bahkan apa yang dikehendaki adalah rasional dalam melaksanakan sesuatu perkara.

Allah SWT telah menyatakan di dalam Al-Quran akan pelbagai sifat sentimental yang mengikut landasan syariat dan ia merupakan satu kurniaan kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih sebagaimana di dalam surah Al-Anfal : 2 :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebutkan Allah SWT bergetar hati-hati mereka dan apabila dibacakan keatas mereka ayat-ayat Allah SWT maka bertambahlah iman mereka”.

4) Daripada Konsep Menumpukan Perkara Cabang Kepada Konsep Perkara Prinsip dan Asas

Sebagaimana yang telah berlaku sebahagian daripada kebangkitan Islam era moden iaitu pertelingkahan yang berlebihan terhadap perkara-perkara cabang seperti perkara-perkara sunat daripada perkara wajib, perkara yang makruh daripada perkara pengharaman kepada perkara prinsip, menyeluruh serta asas seperti kewajipan yang diperintahkan dan pengharaman bahkan dosa-dosa besar pada perkara-perkara yang dilarang.

Pertelingkahan kepada perkara-perkara cabang akan mendatangkan beberapa perkara yang bercanggah iaitu ia bersalahan dengan konsep yang sebenar Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diturunkan selama 23 tahun dan telah juga menerangkan prinsip dan asas akidah dan akhlak serta amalan-amalan yang ditanam dalam jiwa dan pemikiran. Ini dapat dilihat pada konsep surah dan ayat yang diturunkan di mekah sebelum daripada hijrah Nabi Muhammad SAW.

Adapun mengenai konsep ayat dan surah yang diturunkan di Madinah ia menjuruskan kepada pelaksanaan dan pensyari’atan serta memperincikan lagi sistem yang berkaitan agama Islam.

Konsep perkara-perkara cabang ini juga tidak akan ada penghujung dan ia terlalu banyak dan juga terbatas pada kemampuan sebenar manusia.

5) Daripada Konsep Kesukaran dan Pengasingan diri Kepada Konsep Sederhana Dan Bermasyarakat

Allah SWT telah menyatakan di dalam firmanNya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” ( surah Al-Baqarah : 185 ).

Ini adalah sebahagian contoh yang tercatat padanya di dalam Al-Quran yang mana ini adalah sebahagian perintah Allah SWT dan Allah SWT tidak membebankan sesuatupun terhadap hamba-hambanya sebagaimana ayat di atas. Nabi Muhammad SAW telah juga memerintahkan akan sekalian ummatnya supaya bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang berkaitan dan tidak membebankan diri.

Ini dijelaskan lagi di dalam satu Hadis Baginda SAW yang mana ketika Baginda telah mengutuskan dua orang sahabatnya iaitu Muaz Bin Jabal Al-Anshori dan Abu Musa Al-Asy’ari ke Yaman supaya menjalankan kerja-kerja dakwah di sana.

Ini dijelaskan dalam suatu ungkapan yang ringkas dan memberi pengertian yang cukup jitu, iaitu sabda Nabi SAW : “Bermudah-mudahlah dan jangan memayahkan dan berilah berita gembira dan jangan mengasingkan diri serta ikhlaskan diri dan jangan membelakangi”.

6) Daripada Konsep Kebekuan Dan Mengikut Secara Melulu Kepada Konsep Penyelidikan Dan Pembaharuan

Kehidupan yang bercirikan Islam ketika berkembangnya tamadun kita adalah suatu kehidupan pembaharuan dalam kesemua aspek agama, ilmu, peradaban, perindustrian dalam kesemua lapangan kemajuan dan tamadun.

Maka bila mana terdapat perkembangan ilmu dan teknologi yang meluas ia menuntut kepada suatu pengkajian dan penyelidikan supaya hukum yang dikeluarkan bertepatan dengan tamadun serta peradaban yang ada sekarang.

Oleh yang demikian prinsip ini mendidik supaya meluangkan masa dan tenaga secara semaksima mungkin supaya kebangkitan Islam itu bukan lagi angan-angan, bahkan ia menjadi suatu realiti.

Terdapat beberapa perkara yang menjadi kesukaran dalam berijtihad sehingga menyebabkan kita bertaqlid, akan tetapi perkara-perkara ini bukanlah berterusan dan ia perlulah kembali kepada sumber-sumber yang utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah bukan berdasarkan kepada akal dan mengikut semata-mata.

Adapun mengenai As-Sunnah ia merupakan perincian dan pentafsiran kepada Al-Quran yang mana Al-Quran menerangkan secara umum dan akan diperincikan melalui Hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menyatakan:

“Dan Kami telah menurunkan Al-Quran untuk kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir”. ( An-Nahl : 44 ).

Allah SWT telah menciptakan akal dan setiap yang waras mampu untuk berfikir luar daripada kotak pemikiran,akal juga mampu untuk mengkaji dan menyelidik sehingga mencapai kepada hakikat.

7) Daripada Konsep Fanatik Dan Terkunci Kepada Konsep Bertolak Ansur Dan Bebas.

Konsep fanatik sebagaimana yang diperkatakan ialah seseorang manusia itu dikunci pemikirannya tertumpu kepada pemikiran tertentu tanpa ada sikap bertolak ansur bagi dirinya iaitu ruang berbicara tentang perselisihan dalam permasalahn akidah atau pemikiran atau pada permasalahan fiqh atau politik dan tidak ada juga sikap tolak ansur dalam menasihati terhadap dirinya. Bahkan menganggap pandangannya itu adalah betul yang tiada padanya itu sebarang kepincangan dan juga menganggap pandangan selainnya adalah salah dan terdapat kepincangan padanya.

Oleh yang demikian inilah diantara fanatik yang sangat dikeji dan ia merupakan fanatik secara membuta tuli terhadap akidah atau pegangan atau pemikiran atau pandangan atau masyarakat dan sebagainya. Allah SWT telah menyatakan terhadap utusanNya :

“Maka berpeganglah kamu dengan yang telah diwahyukan kepada kamu, sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar”. ( Az-Zukhruf: 43 ).

Ini juga diceritakan di dalam Al-Quran tentang perbuatan fanatik sesama mereka dalam berhadapan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW : Firman Allah SWT : “Mereka berkata :Hati-hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula”. ( surah Fusshilat : 5 ).

8) Daripada Konsep Melampau Batas Kepada Konsep Bersederhana

Konsep Islam terhadap ummat Islam adalah pertengahan iaitu seumpama jalan yang lurus, dalam setiap lapangan dan konsep pertengahan ini adalah semua perkara dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam mu’amalah dan pensyari’atan yang menjauhi konsep berlebihan dan melampaui batas.

Tidak akan wujud kebangkitan Islam yang berealiti kecuali di sana terdapat kesedaran terhadap prinsip ini iaitu membina dengan konsep pertengahan dan bersederhana yang tidak akan memberi sebarang kerugian.

Adapun hal berpaling daripada konsep bersederhana kepada konsep melampaui batas ini telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Baginda iaitu : “Jauhilah kamu dalam melampau-lampau terhadap agama, maka sesungguhnya kaum yang telah binasa sebelum daripada kamu adalah disebabkan berlebih-lebih dan melampau dalam agama”. Hadis ini menerangkan tentang faktor kepada kebinasaan ummat terdahulu.

9) Daripada Konsep Keganasan Dan Kebencian Kepada Konsep Kasih Sayang

Sesungguhnya sistem dakwah Islam adalah berkonsepkan kepada kasih sayang dan berkasihan dan jauh sekali ia berkonsepkan kepada kebencian dan keganasan. Allah SWT telah menyatakan di dalam firmanNya :

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebijaksanaan serta bantahlah mereka dengan cara yang baik”. ( surah An-Nahl : 125 ).

Maka para Rasul dan utusan Allah SWT telah melaksanakan kerja-kerja dakwah secara berhikmah dan berkasih sayang dan berakhlak dengan akhlak yang terpuji.

Daripada Aisyah R.A katanya : “Sesungguhnya Allah SWT adalah penyayang dan Dia sukakan akan sifat penyayang, dan Dia mengurniakan sifat penyayang itu sebagaimana Dia tidak mengurniakan sifat berdendam dan Dia tidak mengurniakan apa yang menyalahi sifatNya”.

10) Daripada Konsep Pertelingkahan Dan Percanggahan Kepada Konsep Penggabungan

Sesungguhnya perpecahan dan percanggahan itu adalah sesuatu wabak dan penyakit yang berbahaya yang telah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai “penyakit ummat” iaitu kebencian dan kedengkian (Telah menjalar kepada kamu penyakit ummat daripada sebelum kamu : Dengki dan Benci, benci adalah pengikis dan Aku tidak mengatakan pengkikis kepada rambut, akan tetapi pengkikis agama).

Bahkan ia telah menjatuhkan akan negara Islam yang agung sebelum daripada ini. Allah SWT telah mengingatkan para RasulNya melalui firmanNya :

“Dan janganlah kamu berbantah-bantah, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu”.

Sabda Nabi Muhammad SAW : “Janganlah kamu berbantah-bantah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu mereka suka berbantah-bantah maka mereka telah binasa”.


Ringkasan Kitab dan Terjemahan : AS-SOHWAH AL-ISLAMIYAH MINAL MURAHAQAH ILA RUSD - KEBANGKITAN ISLAM DARIPADA ANGAN-ANGAN KEPADA REALITI (DR YUSOF QARDHAWI)

Penterjemah : MOHD ZAINULLAH MOHD PAUZI

Disediakan oleh:
LAJNAH DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN PMRAM 2011

Sumber : Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir

Wednesday, July 06, 2011

Kemana Perginya Kesedaran


Firman Allah Taala :

“Dan mereka (orang-orang kafir itu) sentiasa memerangi kamu hingga mereka (mahu) memalingkan kamu dari ugama kamu kalau mereka sanggup (melakukan Yang demikian); dan sesiapa di antara kamu Yang murtad (berpaling tadah) dari ugamanya (ugama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang Yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).” - (Al-Baqarah 217)

Firman Allah Taala lagi :

“Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, maka (dengan Yang demikian) menjadilah kamu sama seperti mereka. oleh itu janganlah kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam).” (An-Nisa’ : 89)

Usaha menyedarkan aktivis-aktivis Islam ini amat penting bagi memastikan mereka sentiasa bersungguh-sungguh di dalam setiap gerak langkah mereka, tidak lalai dalam kesenangan yang melingkungi, berhati-hati mengatur setiap tindakan dan membuat sebanyak mungkin persediaan bagi menghadapi pelbagai kemungkinan sepanjang perjalanan di atas jalan dakwah ini.

Sesungguhnya orang-orang kafir tidak pernah jemu dalam usaha mereka. Mereka mencuba dan mencuba untuk menghapuskan Islam di atas muka bumi ini.

Islam yang bersifat Rabbani pemerintahannya mereka takuti akan muncul sebagai kuasa besar dunia. Mereka takutkan Islam kerana ianya setiasa meniupkan roh kepimpinan ke dalam jiwa umatnya. Mereka amar arif tentang pesanan dan wasiat Allah kepada umat Islam di mana Allah berfirman :

“Iaitu mereka (umat Islam) Yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara Yang mungkar. dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan Segala urusan.” (Al-Hajj : 41)

Mereka takutkan Islam kerana ianya membentuk kesatuan ummah. Lantas mereka mengatur taktik divide dan rule agar umat Islam yang telah mereka pecahkan ini hilang taringnya dan menjadi mudah untuk mereka perintah di bawah telunjuk mereka.

Inilah yang telah mereka lakukan ke atas Negara-Negara Arab dan lain-lainnya dari kalangan umat Islam. Perkara ini telah diakui oleh More Berger di dalam bukunya “Dunia Arab Kini”

“Ketakutan kita kepada dunia Arab bukanlah kerana petrol yang banyak di Negara mereka, tetapi ialah kerana Islam. Islam mestilah diperangi supaya dunia Arab tidak dapat bersatu padu, kerana perpaduan itu akan membawa kepada kekuatan mereka. Kekuatan mereka selamanya berada bersama kekuatan Islam.”

Ucapan Samuel Zwemer, Ketua Persatuan Missionary kepada pengembang-pengembang Kristian dalam satu kongres jelas menunjukkan niat busuk mereka dan taktik jahat mereka :

“Sesungguhnya tanggungjawab kamu sebagai missionary yang mewakili Negara-negara Kristian untuk dijalankan di Negara-negara Muhammad (Islam) bukanlah bertujuan mengkristiankan umat Islam yang mana kamu tidak akan dapat melakukannya.

Kewajipan dan tugas kamu ialah merenggangkan kehidupan seorang muslim dari ajaran Islamnya yang sebenar, sehingga mereka menjadi manusia yang tidak punyai hubungan dengan asas-asas akhlak mulia dalam kehidupan satu bangsa. Dengan kerja-kerja kamu ini, kamu akan menjadi jaguh penjajahan di Negara-negara Islam.

Kamu hendaklah berusaha memesongkan akal dan pemikiran umat Islam sehingga mereka menerima system yang telah kamu sediakan itu, iaitu merenggangkan umat Islam dari ajaran ugamanya. Kami mengharapkan kamu dapat melahirkan satu generasi yang sesuai dengan dasar penjajahan, satu generasi yang tidak ambil pusing akan perkara-perkara besar dan pokok, satu generasi yang hanya suka berehat dan malas serta melayani kehendak nafsu.

Nafsulah menjadi matlamat hidupnya. Dia belajar untuk memuaskan nafsunya. Dia mengumpul wang dan harta kekayaan untuk memuaskan nafsunya. Kalau dia mendapat pangkat tinggi pun untuk nafsunya. Dia berkorban segala-galanya untuk nafsu. Jika ini semua kamu dapat melakukan maka kamu telah mencapai kejayaan yang sungguh cemerlang dalam kerjaya kamu sebagai seorang missionary Kristian.”

Begitula mereka menjelaskan usaha-usaha dan tujuan mereka! Betapa kita melihat pada hari ini hampir kesemua usaha mereka telah berjaya dengan cemerlangnya ke atas umat Islam.

Betapa pada hari ini ramai orang Islam yang mengaku dirinya muslim tidak lagi memiliki akhlak-akhlak Islam yang sebenar. Mereka menjauhi ajaran-ajaran agama mereka dengan berbagai alasan. Mereka menerima sistem hidup yang disediakan oleh musuh tanpa rasa malu dan hina.

Mereka tidak lagi mementingkan perkara-perkara pokok dan usul, sebaliknya asyik dalam mempersoalkan perkara remeh temeh dalam agama mereka.

Mereka sibuk mempertikaikan itu syarie…ini tidak syarie…dan sebagainya tetapi mereka melupakan masalah perpecahan umat Islam yang kronik.

Mereka sibuk membincangkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah untuk ummat, sedangkan ramai di kalangan umat Islam sudah berpaling dari agamaNya.

Baru-baru ini, kita dikejutkan tentang statistik permintaan mereka yang ingin keluar dari Islam dan sudah murtad. Jumlah yang dipaparkan dalam Parlimen Malaysia baru-baru amat mengejutkan. Statistik yang ditunjukkan bermula pada tahun 2000-2010 menunjukkan Sabah dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang tertinggi diikuti dengan Selangor dan Wilayah Persekutuan.

Kita bimbang gejala-gejala seumpama ini menimpa kepada generasi pada akan datang. Kalau ini ternyata berlaku, kepada siapakah lagi ingin kita sandarkan harapan untuk membangkitkan semula umat Islam? Kalau kita sebagai generasi terbilang ini dihidapi penyakit malas, sedap goyang kaki, menjeling sahaja terhadap kerja-kerja Islam, siapakah lagi yang akan membimbing masyarakat kembali kepada Islam?? Siapakah lagi du’at yang akan menjadi obor kalau tidak kita khususnya keluaran Timur Tengah yang memahami bahasa Al-Quran?

Masa semakin berlalu untuk kita berhimpun cita-cita, impian dan harapan. Realiti sekarang memerlukan sepenuh persediaan dan pengorbanan dari kita. Semua dari kita bercita-cita untuk menjadi daie yang baik…pendokong gerakan Islam yang komited dan cemerlang, pemimpin masyarakat yang berkaliber dan seumpamanya tetapi sejauh manakah persediaan kita?

Sebanyak manakah usaha kita untuk mempertingkatkan diri kearah itu? Sejauh manakah kepekaan kita terhadap perencanaan musuh? Dan lebih utama lagi, sejauh manakah pengetahuan kita terhadap Islam dan kesyumulannya yang bakal kita bawa pada masayarakat?

Ayuh teman, kita bersama-sama menghitung diri kita, memeriksa kekurangan kita, memperbaiki kesilapan-kesilapan yang ada, mentajdid semula semangat, mempertingkatkan usaha pengislahan, dan seterusnya menambah perbekalan semaksimum yang mungkin untuk perjuangan yang ditunggu-tunggu oleh Islam…kerana Allah berfirman :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Ar-Ra’du : 11)


Disediakan oleh,
LAJNAH DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN PMRAM 2011

Sumber :
PERSEKUTUAN MELAYU REPUBLIK ARAB MESIR (PMRAM)

Sunday, July 03, 2011

Wabak Sepanjang Jalan - Sebab-Sebab Futur


Wabak Sepanjang Jalan - Sebab-Sebab Futur

Penyakit Futur

Futur mengandungi dua makna iaitu :

a. Putus setelah bersambung, atau tenang setelah bergerak.
b. Malas, lambat, perlahan, setelah rajin dan bersungguh.

Menurut istilah : Futur ialah suatu penyakit yang dapat menimpa sebahagian aktivis, bahkan menimpa mereka secara praktikal (perbuatan). Tingkatannya yang paling rendah berupa kemalasan, menunda-nunda atau berlambat-lambat. Kemuncaknya ialah terputus atau berhenti sama sekali sebelumnya rajin dan terus bergerak.


Allah SWT berfirman mengenai malaikat “Dan (ingatlah) Segala Yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua; dan malaikat-malaikat Yang ada di sisiNya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Mereka beribadat malam dan siang, Dengan tidak berhenti-henti.” – (Al-Anbiya’ : 19-20)

Maksudnya, mereka selalu beribadah dengan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagiNya, sentiasa mengerjakan solat dan berzikir kepada Allah siang dan malam dengan tiada merasa lemah dan bosan.

SEBAB-SEBAB FUTUR

Masuknya penyakit futur ke dalam jiwa seseorang itu disebabkan perkara-perkara berikut:

1. Berlebih-lebihan dan bersangatan dalam beragama.

Dengan sangat tekun dalam melaksanakan ketaatan dan menghalangi tubuhnya untuk mendapatkan hak-haknya seperti istirehat dan memakan makanan yang baik. Sikap seperti ini akan mendatangkan kelemahan, letih, lelah, jemu dan bosan yang akhirnya akan memutuskan dan meninggalkan aktivitinya itu. Ini merupakan masalah yang sangat jelas, kerana manusia itu kemampuannya terbatas. Apabila dipaksa terus, maka dia akan terus futur, lemah, letih, malas, terputus dan berhenti.

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama.”

Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu memberat-beratkan diri. Nanti akan diberatkan atasmu. Sesungguhnya sesuatu kaum telah memberat-beratkan diri, lalu diberatkan atas mereka. Maka itulah sisa-sia mereka di tempat-tempat kebaktian dan biara-biara. Itulah tempat kerahiban yang mereka ada-adakan – demikian firman Allah – yang tidak Kami wajibkan atas mereka.” (Riwayat Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan ia akan dikalahkan olehnya.” (Riwayat Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda, “Berbuat baiklah sesuai dengan kemampuanmu. Demi Allah, Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri yang merasa bosan. Dan amalan agama yang paling dicintai ialah dilakukan secara rutin oleh pelakunya.” (Muttafaqa alaih)

2. Berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam perkara yang harus

Pembaziran dan melampaui batas dalam megmabil makanan akan menjadi kegemukan yang berlebihan, didominasi syahwat yang seterusnya badan terasa berat, tidak aktif, malas, berlambat-lambat, kalau tidak terputus dan berhenti sama sekali.

Firman Allah SWT mengingatkan manusia, “Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu Yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat Ibadat (atau mengerjakan sembahyang), dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau; Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang Yang melampaui batas.” (Al-A’raf : 31)

Rasulullah SAW bersabda, “Tiadalah anak Adam mengisi tempat yang lebih jelek daripada perutnya…” (Riwayat Tirmidzi)

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, “Barangsiapa yang kenyang (kekenyangan) maka dia memasuki enam bencana iaitu: kehilangan manisnya bermunajat, terhalang untuk menghafal atau menjaga hikmah, terhalang untuk menyayangi sesama manusia kerana dia mengira semua manusia sudah kenyang, merasa berat melaksanakan ibadah, syahwatnya bertambah dan seluruh mukmin berkeliling sekitar masjid sedang orang-orang yang kenyang berkeliling sekitar sampah.”

3. Suka menyendiri dan meninggalkan jemaah

Dalam mengharungi liku-liku yang sangat panjang, adakalanya menurun dan mendaki, banyak rintangan yang akan dihadapi, dan ianya selalu memerlukan kepada penyegaran dan pembaharuan atau revolusi diri. Apabila jalan kehidupan dan perjuangan ini ditempuh oleh seseorang muslim dengan berjemaah (bersama-sama dengan yang lain) maka hatinya akan merasa mantap, semangatnya selalu timbul, kemahuannya kuat dan bersungguh-sungguh.

Tetapi kalau dia menyendiri, menjauhkan diri daripada jemaah, maka dia akan kehilangan orang yang dapat membangkitkan semangatnya dan menguatkan kemahuannya, yang menggerakkan himmah (cita-citanya), dan mengingatkan kepada Tuhannya. Akibatnya dia akan merasa bosan dan malas dan akhirnya akan menunda-nunda dan melambat-lambatkan pekerjaan, kalau tidak terputus dan berhenti sama sekali.

Sebab itulah, rahsia Islam menekankan kehidupan berjemaah dan melarangnya berpecah-belah dan menyendiri dari berjemaah.

Firman Allah SWT, “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai..” (Ali Imran : 103)

Firman Allah SWT, “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan permusuhan…” (Al-Maidah : 2)

Firman Allah SWT, “Dan Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu…” (An-Anfal : 46)

Firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang telah berceri-berai dan berselisihan (dalam ugama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan Yang jelas nyata (yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah), dan mereka Yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa Yang besar” (Ali Imran : 105)

Nabi SAW bersabda, “…Hendaklah kamu hidup berjemaah dan janganlah berpecah-belah, kerana syaitan itu menyertai orang yang bersendirian, sedangkan terhadap dua orang ia lebih menajuh. Barangsiapa yang menginginkan tengah-tengah syurga maka ia hendaklah menetapi jemaah.” (Riwayat Tirmidzi)

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang memisahkan diri dari jemaah sejengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya.” (Riwayat Ahmad)

4. Sedikit sekali mengingati mati dan akhirat.

Kurangnya mengingati mati dan kampong akhirat akan mengakibatkan lemahnya keinginan dan kemahuan dan lambatnya kegiatan sama sekali (kerana tidak memikirkan keadaan setelah mati dan di akhirat nanti.

Untuk memperoleh hikmah mengingati mati, Rasulullah SAW bersabda, “Aku dahulu pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekaranglah berziarahlah kubur, kerana ziarah kubur itu dapat menjadikan orang bersikap zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kepada akhirat.” (Riwayat Ahmad)

Rasulullah SAW bersabda, “Wahai manusia! Malulah kamu kepada Allah dengan benar-benar malu.” Lalu ada seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa malu kepada Allah Ta’ala.” Kemudian baginda bersabda, “Barangsiapa di antara kamu merasa malu (kepada Allah) maka janganlah ia memasuki malam hari kecuali ia merasa bahawa ajalnya telah berada di antara kedua matanya dan hendaklah ia menjaga perutnya dengan segala isinya, menjaga kepalanya dengan segala muatannya, dan hendaklah ia mengingat kematian dan kebinasaan, dan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia.” (Riwayat Ibnu Majah)

5. Bersikap seenaknya dalam melaksanakan amal sehari-hari.

Misalnya tidur sehingga tidak melakukan solat fardhu tepat pada waktunya kerana satu malam tidak tidur dengan tiada kepentingan.

Misalnya lagi meninggalkan solat sunat rawatib, solat malam, solat dhuha, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, berlambat-lambat datang ke masjid atau tidak menghadiri solat berjemaah tanpa ada uzur.

Semua itu ada akibatnya, dan akibat paling kecil ialah timbulnya penyakit futur, lemah, letih malas, berasa berat melakukan amal atau bahkan terhenti dan terputus sama sekali.

Di dalam hadis rasulullah SAW bersabda, “Syaitan mengikat tiga ikatan pada belakang kepala salah seorang di antara kamu ketika tidur, pada setiap kali mengikat ia berkata, “Engkau harus bermalam panjang, kerana itu tidurlah! Apabila orang tersebut bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu ikatan, bila ia berwuduk, lepaslah satu ikatan lagi dan bila ia melakukan solat, lepas pula ikatan yang satuna. Jadilah ia pagi itu berghairah dengan hati cerah. Jika tidak demikian, hatinya kusut dan malas.” (Muttafaqa alaih)

6. Memakan makanan yang haram atau syubhat

Boleh jadi hal ini disebabkan sikapnya yang selamba atau tidak berhati-hati terhadap pekerjaan dalam mencari rezeki untuk memenuhi keperluan hidup. Dan mungkin juga rezeki atau cara memperolehi rezeki itu dengan jalan yang syubhat, tidak jelas halal haramnya, atau kerana sebab-sebab yang lain.

Maka kibatnya, ia akan memutuskan diri dari melakukan ketaatan-ketaatan, atau tidak-tidaknya merasa malas atau merasa berat sekali melaksanakan ketaatan, sehingga dalam melaksanakan ketaatan iti tidak merasa lazat dan tidak mendapatkan rasa manis (nikmat) dalam bermunajat.

Sebab itu Islam menyeru umatnya agar memakan makanan yang halal, bekerja secara halal, meminum minuman yang halal, dan menjauhi segala yang haram dan syubhat.

Firman Allah SWT, “Wahai sekalian manusia! makanlah dari apa Yang ada di bumi Yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan; kerana Sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh Yang terang nyata bagi kamu.” (Al-Baqarah : 168)

Firman Allah SWT, "Oleh itu, makanlah (Wahai orang-orang Yang beriman) dari apa Yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda Yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahNya semata-mata.” (An-Nahl : 114)

Firman Allah SWT, “Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda Yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh; Sesungguhnya Aku Maha mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan.” (Al-Mukminun : 51)

Nabi SAW bersabda, “Setiap badan yang tumbuh dari barang yang haram (baik haram zatnya mahupun cara memperolehnya), maka nerakalah yang lebih layak untuknya.” (Riwayat Tirmidzi)

Nabi SAW bersabda lagi, “Tinggalkanlah apa yang meragukan dengan melakukan apa yang tidak meragukan (tentang halal dan haramnya).” (Riwayat Tirmidzi)

7. Membatasi kegiatannya pada satu sisi sahaja dari berbagai aspek agama.

Misalnya dengan memerhatikan aspek aqidah sahaja tanpa menghiraukan aspek lainnya. Atau hanya memperhatikan aspek lainnya. Atau hanya membatasi diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam aspek sosial kemasyarakatan dengan memejamkan mata terhadap aspek-aspek lainnya. Kalau demikian halnya, maka suatu ketika ia akan dihinggapi penyakit futur, jenuh, dosa, bosan jemu serta malas.

Ini merupakan masalah yang sangat jelas, kerana agama Allah ini diperuntukkan bagi semua aspek kehidupan. Maka apabila seseorang membatasi diri hanya menghendaki sebahaian aspek kehidupan sahaja, tidak menginginkan kehidupan secara menyeluruh. Kalau hal ini sudah mencapai kemuncaknya, lalu timbul pertanyaan: “Apalagi setelah itu?” Maka tidak ada lagi jawapan kecuali timbulnya penyakit futur, lemah dan malas.

Inilah sebab salah satu dakwah Islam kepada umat ini agar menggunakan manhaj Allah secara keseluruhan (utuh) tidak sepotongsepotong.

Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang Yang beriman! masuklah kamu ke Dalam ugama Islam (dengan mematuhi) Segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; Sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu Yang terang nyata.” (Al-Baqarah : 208)

Ayat ini menyeru kepada kita mengambil Islam secara menyeluruh tanpa meninggalkan aspek-aspek yang lain seperti mana mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menginginkan manusia dalam kesesatan, kerana ia memendam permusuhan dan kebencian terhadap kamu. Kelak ia akan memalingkan kamu dari manhaj Allah secara keseluruhan atau selainnya sehingga berakibat terkena penyakit futur, lemah, bosan, malas dan akan mengabaikan ajaran dan amalan Islam.

8. Melupakan sunnah Allah terhadap alam dan kehidupan.

Kita melihat sebahagian orang yang berkecimpung menegakkan agama Allah ingin mengubah keadaan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek pemikiran, perasaan, tradisi, akhlak, sosial, ekonomi dan lainnya hanya dalam waktu sehari semalam dengan menggunakan uslub dan wasilah yang lebih dekatdikatakan khayal daripada realiti.

Kesemuanya dilakukan dengan penuh keberanian dan pengorbanan yang besar dan tidak mengenal lelah, dengan tiada memperhitungkan bagaimana hasilnya nanti. Prinsipnya, asalkan dengan niat kerana Allah dan menegakkan syiarnya.

Setiap amalan atau aktiviti itu harus dilakukan secara bertahap. Adapun cara pemaksaan hanya dapat diterapkan terhadap orang-orang sangat taqwa. Segala sesuatu itu memiliki ukuran waktu tertentu yang tidak dapat dimajukan atau dimundurkan.

Dengan semangat yang bernyala-nyala seperti itu, apabila mereka melihat realitinya tidak sesuia dengan yang diinginkannya, mereka lantas merasa malas, mundur langkahnya, berlambat-lambat. Bahkan, mungkin berhenti sama sekali kerana melihat hasilnya tidak sesuai dengan perjuanagn dan pengorbanan yang telah dilakukannya.

9. Tidak memperlihatkan hak-hak badan kerana besarnya tugas dan banyaknya kewajipan, sedang orang yang mahu melaksanakan agama jumlah sangat sedikit.

Kita menjumpai sebahagian aktivis yang mencurahkan seluruh tenaga, waktu dan kemampuannya untuk berkhidmat kepada agama Islam ini dengan tidak menghiraukan keadaan dirinya, sehingga ia sedikit sekali beristirehat.

Orang-orang seperti itu, meskipun punya alas an kerana besarnya tugas, banyaknya kewajipan dan sedikitnya tenaga yang mahu menangani, suatu saat mereka akan keletihan, dan lemah juga, hingga malas melaksanakan tugas.

Ini barangkali di antara rahsia Rasulullah SAW menyuruh umatnya memperhatikan hak-hak badan, bagaimanapun alasan yang dikemukakan.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, diri (badan dan jiwamu) juga punya hak atasmu, dan keluargamu (isteri dan anakmu) juga punya hak atasmu. Kerana itu, berikanlah kepada setiap yang punya hak akan haknya.” (Riwayat Bukhari)

10. Tidak adanya persiapan untuk menghadapi rintangan.

Kita menjumpa sebahagian aktivis yang mulai melangkah ke jalan perjuangan dengan tidak memperhatikan cabaran atau hambatan-hambatan yang berupa isteri , anak, kepentingan duniawi, musibah, bencana dan sebagainya. Sehingga mereka tidak mengatur dengan saksama

Kadang-kadang ditengah perjalanan dia bertemu dengan rintangan-rintangan tersebut. Apabila dia(mereka) tidak mampu menghadapinya, lantas dia mundur, malas, bosan, berlambat-lambat, bahkan berhenti sama sekali.

Inilah rahsia peringatan Al-Quran yang dikemukan secara berulang-ulang mengenai cabran dan rintangan yang ada di tengah jalan.

Firman Allah SWT : “ Wahai orang-orang Yang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu Yang menjadi musuh bagi kamu; oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka (maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu), kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala Yang besar.” (At-Taghabun : 14-15)

Firman Allah SWT lagi, “Dan ketahuilah Bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan Sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala Yang besar.” (Al-Anfal : 28)

Firman Allah SWT lagi, “Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang Yang beriman Dalam keadaan Yang kamu ada seorang (bercampur aduk mukmin dan munafik, bahkan ia tetap menguji kamu) sehingga ia memisahkan Yang buruk (munafik) daripada Yang baik (beriman).” (Ali Imran : 179)

Firman Allah SWT lagi, “Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka Bahawa mereka akan dibiarkan Dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)?. Dan Demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang Yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian Yang demikian), nyata apa Yang diketahui Allah tentang orang-orang Yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa Yang diketahuiNya tentang orang-orang Yang berdusta.” (Al-Ankabut : 1-3)

Firman Allah SWT lagi, “Dan Demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (Wahai orang-orang Yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orang-orang Yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang Yang sabar (dalam menjalankan perintah kami); dan (sehingga) Kami dapat mengesahkan (benar atau tidaknya) berita-berita tentang keadaan kamu.” (Muhammad : 31)

11. Bersahabat dengan orang yang lemah kemahuannya dan rendah cita-citanya

Adakalanya seorang aktivis gerakan Islam berteman dan bersahabat dengan sekolompok orang yang terkenal. Namun, ketika didekati, dan hidup bersama mereka, ternyata mereka itu rosak, lemah dan kendur semangatnya untuk beramal. Maka penyakit malas dan lemah semangat ini akan menular kepadanya sebagaimana halnya penyakit kudis menular kepada orang yang sihat.

Nabi SAW bersabda, “Seseorang itu mengikuti keagamaan temannya. Kerana itu hendaklah kamu memperhatikan orang yang akan kamu jadikan teman.” (Riwayat Abu Daud)

Dalam hadis lain, baginda bersabda: “Sesungguhnya perumpaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan penjual minyak wangi dan peniup abu pandai besi. Adapun pembawa(penjual) minyak wangi, mungkin dia akan memberimu sedikit, atau engkau membelinya, atau setidak-tidaknya engkau mendapatkan bau yang harum darinya. Sedangkan peniup abu pandai besi, mungkin akan membakar (menghanguskan) pakaianmu, dan mungkin engkau mendapatkan bau yang tidak enak darinya.” (Muttafaqa Alaih)

12. Tidak sistematik dalam melakukan sesuatu, baik yang dilakukannya sendiri mahupun bersama-sama

Banyak aktivis, baik secara individu mahupun jemaah, yang melakukan kegiatan untuk agama Allah secara sambilan, tidak sistematik dan tidak teratur. Sehingga mereka mendahulukan masalah yang tidak penting dan mengakhirkan (bahkan mengabaikan) yang prinsipil dan sangat menentukan dalam menegakkan Allah.

Kerja secara sambilan dan tidak sistematik ini akan menyebabkan jalan perjuangan menjadi panjang dan beban menjadi banyak. Selain itu akan memerlukan pula pengorbanan, sehingga menyebabkan mereka lelah dan bosan seandainya Allah tidak ikut campur dengan pertolongan, pemeliharaan serta peneguhanNya.

Ketika mana Rasulullah berwasiat kepada Muaz bin Jabal ketika baginda mengutusnya ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa aku adalah Rasul Allah. Jika mereka tidak mentaatimu dalam hal ini, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah memfardhukan kepada mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, lantas dikembalikan (diagih-agihkan) kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka telah mematuhi hal ini, maka janganlah engkau merosak harta mereka yang baik-baik, dan takutlah engkau akan doa orang yang teraniaya kerana antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang.” (Muttafaqa Alaih)

Hadis ini merupakan kaedah pokok melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keutamaan dan tingkat kepentingannya yang menuntut kecermatan dan ketelitian.

13. Terjatuh dalam lembah maksiat dan keburukan, lebih-lebih bila menganggap mudah terhadap dosa-dosa kecil.

Antara firman Allah SWT mengingatkan kepada umat Islam:-
“Dan apa jua Yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan (atau bala bencana), maka ia adalah disebabkan apa Yang kamu lakukan (dari perbuatan-perbuatan Yang salah dan berdosa); dan (dalam pada itu) Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu.” (As-Syura : 30)

Sabda Nabi SAW, “Jauhkanlah dirimu dari dosa-dosa kecil, kerana dosa-dosa kecil itu dapat berkumpul pada seseorang lantas membinasakannya.” Kemudian baginda membuat perumpamaan, katanya “Hal itu seperti suatu kaum yang turun di tanah lapang, lalu mereka memperolehi makanan. Kemudian salah seorang mengambil ranting-ranting kecil sehingga bertompok menjadi banyak, lalu mereka menyalakan api dan mematangkan apa yang mereka lemparkan ke dalamnya.” (Riwayat Ahmad)

Demikianlah beberapa perkara yang timbulnya penyakit futur (lemah, bosan, semangat yang menurun, malas, berlambat-lambat, bahkan mungkin berhenti sama sekali dari melakukan amal).


Terjemahan : Afat Ala Thoriq (Dr Sayyid Muhammad Nuh)

Disediakan oleh :
LAJNAH DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN PMRAM 2011

Sumber : Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir

Anda mungkin juga meminati

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...